FOTO

  • s úsměvem
  • profesionální
  • veselé
  • ateliérové

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

I. Základní
ustanovení

1.           
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
Ing. Lukáš Zeman, IČ 01886827 se sídlem K olšině 136, 530 09 Pardubice
(dále jen: „správce“).

2.           
Kontaktní údaje správce jsou:

Ing. Lukáš Zeman

adresa: K olšině 136, 530 09 Pardubice

email: info@e-smile.cz

telefon: 773 454 773

3.           
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.           
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a
kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.           
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo
osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.           
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje
nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a
účel zpracování osobních údajů

1.           
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

o       
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.
b) GDPR,

o       
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR

2.           
Účelem zpracování osobních údajů je

o       
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících
ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní
údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa,
kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění
smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
strany správce plnit,

o       
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových
aktivit.

3.           
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu
rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání
údajů

1.           
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a
povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování
nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.           
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje
vymaže.

V. Příjemci osobních
údajů (subdodavatelé správce)

1.           
Příjemci osobních údajů jsou osoby

o       
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na
základě smlouvy (Česká Pošta v případě dodání fyzického média),

o       
zajišťující hostování databázového serveru

o       
zajišťující marketingové služby.

2.           
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země
mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1.           
Za podmínek stanovených v GDPR máte

o       
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

o       
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR.

o       
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

o       
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

o       
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

o       
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na
adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.           
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních
údajů.

VII. Podmínky
zabezpečení osobních údajů

1.           
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a
organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.           
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových
úložišť.

3.           
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze
jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná
ustanovení

1.           
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v
celém rozsahu přijímáte.

2.           
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu
prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.

3.           
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek
ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám
zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci
poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají
účinnosti dnem 25.5.2018.